Disclaimer

Disclaimer

De rechten van alle publicaties op de website van de vereniging DOS Alphen aan de Rijn berusten bij de vereniging DOS Alphen aan den Rijn, hierna te noemen de vereniging.

De rechten van de logo’s van de vereniging berusten bij de vereniging en de ontwerper van de logo’s.

De rechten van de logo’s anders dan die van de vereniging berusten bij de betreffende eigenaars van de logo’s evenals de rechten van hun naam.

Zonder schriftelijke toestemming van de vereniging is het niet toegestaan om informatie van de vereniging(teksten,beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via de media te verspreiden. Hieronder verstaan we zowel electronische als gedrukte media of alles wat onder media wordt verstaan, op te slaan en/of te verspreiden.

U mag wel altijd linken/refereren naar de DOS website. Gebruikt u dan de URL http://www.dos-alphen.nl.

Zodra u de vereniging materiaal stuurt voor publicatie verleent u de vereniging onbeperkt gebruiksrecht van het materiaal. Hiervoor is de vereniging geen tegenprestatie verschuldigd.

Gebruik van deze website

Deze website is bedoeld ter algemene informatie van de vereniging aan leden, ouders en andere belangstellenden en niet voor commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van advies. Als u zonder verificatie of nader advies gebruikt maakt van de informatie op deze website dan doet u dat voor eigen risico.

De vereniging zal zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Echter wij kunnen niet altijd instaan voor de juistheid en actualiteit van de geboden informatie.

Ook doen wij ons uiterste best de website foutloos en/of ononderbroken te laten functioneren, maar kan niet uitsluiten dat dit als gevolg van technische problemen zou kunnen voorkomen.

Mocht u problemen ondervinden bij het gebruik van de website, onduidelijkheden of fouten vinden in de informatie dan kunt u dat melden bij: communicatie@dos-alphen.nl.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt,  door middel van hyperlinks, advertenties en logo’s , verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden, waaronder: de KNGU, de stichting DOS Sporthome, sponsors en andere evenementen. We proberen zo goed mogelijk te zorgen dat de informatie van derden juist wordt geplubiceert, maar kunnen hier niet voor aansprakelijk worden gesteld als er onjuistheden worden vermeld.  Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

On line communicatie

Wij behouden ons het recht voor om berichten en/of foto’s die u stuurt aan de vereniging per mail of anderzijds te weigeren of te publiceren volgens onze daar toe gestelde normen. De vereniging wil u dan ook adviseren om geen geheime of gevoelige informatie te sturen voor publicatie. Ook aanstootgevende foto’s zullen door ons worden geweigerd voor publicatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de website. De vereniging aanvaardt ook geen aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen of andere gevolgen van de toegang of het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn  gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

De vereniging behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.