Privacyreglement

Privacy Statement

Algemene Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door CGV DOS Alphen aan den Rijn, hierna te noemen de vereniging Als u deze website bezoekt, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij bv inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site ea. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de vereniging uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode en Gedragsregels zoals deze door de vereniging zijn opgesteld in het document “In Veilige handen. Dit houdt  in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

De informatie die de vereniging  op deze website meldt zijn bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden, hun ouders en andere belangstellenden.

We informeren op het gebied van informatie mbt de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze lessen, onze huisvestiging, evenementen van  binnen en buiten de vereniging, wedstrijden en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies.

Wij vinden het belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoal gaande is in de vereniging.

Wij informeren middels de volgende middelen:

a)     Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.

b)     Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Te denken valt aan evenementen, voorstellingen of wedstrijden van de afdeling dans, recreatieturnen voor jongens, meisjes, dames en heren, wedstrijd turnen voor dames, heren, jongens en meisjes, gym voor kinderen en de afdeling conditie.

c)     Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden voor de leden van de vereniging. Hierbij valt te denken aan bv. Het sinterklaasfeest, het jaarlijkse DOS feest, etc.

d)     Illustraties via foto’s en tekst ter promotie van verhuur van het DOS home.

e)     Informatie vanuit leiding, commissies en bestuur.

f)      Informatie aangeleverd via de turnbond de KNGU

g)     Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten  waar de vereniging aan mee doet. Hierbij valt vooral te denken aan evenementen waarbij de vereniging financiele middelen kan binnen halen, zoals bv de Rabofietstocht, De grote clubactie, de C1000 ten Brink actie en/of andere actie’s

h)     Via onze nieuwsbrief

i)      Onze jaarlijkse ledenvergadering

j)      Via social media zoals bv Twitter, Facebook etc.

Gebruik van foto’s

Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. Waarom vinden wij dat we foto’s willen gebruiken ook via deze website en onze social media(twitter, facebook etc.)? Middels foto’s geef je een snelle illustratie over bv een evenement of gewonnen prijzen bij wedstrijden, maar ook hoe leuk activiteiten bij de vereniging zijn zoals bv een feest. Dit betekent dat wij op allerlei momenten foto’s kunnen nemen ter illustratie van onze website en/of nieuwsbrief. Wij gaan hierbij te werk volgens de door de vereniging opgestelde gedragsregels en gedragscode zoals vastgelegd in het document “In Veilige handen”. Op deze website kunt u deze regels lezen onder het tabblad: Over Dos en dan het tabblad gedragscode. Een volledige versie van het document “In Veilige handen” is verkrijgbaar via het bestuur. Ondanks dat wij uw privacy en dat van uw kinderen zo goed mogelijk middels deze regels en code bewaken kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze. Via de leiding en/of bestuur kunt u schriftelijk of via mail uw bezwaar aangeven.

Zowel ouders, leden als belangstellenden kunnen foto’s aanleveren via de daarvoor bestemde kanalen zoals bestuur, leiding of via communicatie@dos-alphen.nl

De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als u ons een foto aanlevert geeft u ons automatisch het recht deze ten allen tijde te gebruiken.

Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met: communicatie@dos-alphen.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.