Uitnodiging: Algemene ledenvergadering 20 maart

Het bestuur van de gymnastiekvereniging DOS Alphen aan den Rijn nodigt de leden van 16 jaar en ouder uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 maart 2017, aanvang 20.00 uur, in het DOS Sporthome, Dillenburg 4 te Alphen aan den Rijn.

Het betreft de reguliere jaarlijkse ledenvergadering, waarin wij terugkijken op alle activiteiten van het afgelopen jaar, 2016 en vanzelfsprekend ook vooruit kijken met de begroting voor 2017.
Zoals u wellicht nog weet is op de ledenvergadering van 21 maart 2016 een geheel nieuw bestuur aangetreden en is in de extra ledenvergadering van 6 juni 2016 de door het nieuwe bestuur opgestelde begroting 2016 vastgesteld.

Het bestuurt stelt het op prijs de leden of de  jeugdlid-vertegenwoordigers te ontmoeten. Ongetwijfeld is er na afloop tijd om elkaar nader te leren kennen en ideeën uit te wisselen.

De stukken zijn op aanvraag en op de vergadering beschikbaar.

Het bestuur,
Diane Kroeskamp, Miwande Thomas, Maik Habraken, Esther Bloemen, Anjo Slager, Daan Splinter, Jordi Oosterhout, (Janine Parinussa, interim), (Han Hopman, interim)

AGENDA Algemene Ledenvergadering gymnastiekvereniging DOS op 20 maart 2017

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken voor deze jaarvergadering
 4. Notulen van de reguliere algemene en de extra algemene ledenvergaderingen in 2016
 5. Algemeen jaarverslag 2016
 6. Jaarverslag van de Stichting DOS Sporthome
 7. Financieel jaarverslag 2016
 8. Verslag kascontrolecommissie over het financieel jaarverslag 2016
 9. Vaststelling begroting 2017
 10. Bestuursverkiezing
  – Er zijn 2 vacatures voor bestuursleden (zie de eerder verspreide oproepen)
  – Het bestuur roept de leden op kandidaten aan te melden.
  – Door het bestuur wordt als kandidaat-bestuurslid voorgesteld: Myrna Vring
 11. Benoeming kascontrolecommissie voor ALV 2018
 12. Door het bestuur ingebrachte punten:
  – Voorstellen vertrouwenscommissie
  – Voorstel erelidmaatschap
 13. Rondvraag en sluiting